Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 228398981
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Obsługa informatyczna 29 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3213b698-7de8-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034733/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25 16:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017605/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Obsługa informatyczna i wsparcie techniczne użytkowników komputerów w 29 placówkach oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Obsługa informatyczna 29 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkach


3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez miniPortal, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres: ilukasik@dbfozoliborz.waw.pl
lub
2) poprzez miniPortal, za pośrednictwem Formularza do komunikacji, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), zawarte w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
5) pracowników wykonawcy posiadających żądane kompetencje i wskazanych w ramach oferty,
6) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia.
2. W świetle powyższego Administrator informuje, że:
1) jest administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7) RODO w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdujących się w dokumentach składanych w ramach postępowania,
2) kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie jednostki przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie lub pod adresem mailowym bferenc@dbfozoliborz.waw.pl lub telefonicznie pod nr 22 839 89 81,
3) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych oraz realizacji praw osób których dane dotyczą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
4) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr DBFO.EJ.2412.1.2022,
b) archiwizacyjnych.
5) Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
1) w przypadku celu określonego w pkt 4a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku celu określonego w pkt 4b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne,
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4) prawa, o których mowa w art. 17, 21 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne nie będą realizowane.
8) Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem udziału w postępowaniu i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.EJ.2412.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna 29 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkach szczegółowo opisana w załączniku nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na przeprowadzeniu migracji komputerów znajdujących się w 29 placówkach oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy objętych przedmiotem zamówienia, do domeny AD (ok. 1709 sztuk) wraz z ewentualną reinstalacją systemu operacyjnego, a w szczególności na:
1) zabezpieczeniu i skopiowaniu danych użytkownika (5-100GB) wraz z programami wskazanymi przez niego;
2) reinstalacji systemu operacyjnego na Windows 10 EDU/PRO;
3) dodaniu do domeny komputera/laptopa;
4) weryfikacji czy komputer został poprawnie dodany do domeny;
5) założeniu konta użytkownikowi w domenie, w odpowiedniej dla niego grupie, wcześniej przygotowanej przez Wykonawcę;
6) ponownej instalacji programów wraz z licencjami;
7) skopiowaniu plików użytkownika na komputer;
8) odbudowaniu baz programów;
9) przeszkoleniu użytkownika do pracy w domenie.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w ramach ustalonych kryteriów. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi informatyczne na rzecz podmiotów korzystających z co najmniej 500 urządzeń IT każdy (takich jak komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, przełączniki, routery, aparaty VOIP współpracujące z CISCO CUCM – CISCO Unified Communications Manager) oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartość każdej usługi winna być nie mniejsza niż 150.000,- zł brutto każda (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług informatycznych na rzecz podmiotów korzystających z co najmniej 500 urządzeń IT każdy (takich jak, np. komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, przełączniki, routery, aparaty VOIP współpracujące z CISCO CUCM – CISCO Unified Communications Manager), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzając ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) przez każdego wykonawcę ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia albo łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego o numerze: 63 1030 1508 0000 0005 5036 4034, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr DBFO.EJ.2412.1.2022 na obsługę informatyczną 29 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkach”.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego wadium.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy przekazać zamawiającemu jako odrębny plik w formacie danych „pdf” lub „doc” lub w dowolnym innym formacie danych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna zostanie uznane przez zamawiającego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z treści dokumentu będą wynikać co najmniej następujące informacje:
1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawiającego, informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
3) beneficjentem kwoty wadium będzie Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa;
4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter bezwarunkowy i nieodwołalny;
5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co najmniej okres związania ofertą.
7. Wadium należy wnieść w terminie składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna uznaje się moment jego wpływu na adres skrzynki zamawiającego na platformie ePUAP.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII a pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 455 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zarówno zakwalifikowanych jako „istotne” jak również zakwalifikowanych jako „nieistotne”, niezależnie od wartości poszczególnych zmian, w następujących przypadkach:
(1) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia – w takim przypadku zmiany postanowień niniejszej umowy będą polegać na rezygnacji z jednej formy zabezpieczenia wymienionej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych i wprowadzeniu innej formy zabezpieczenia wymienionej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(2) w przypadku zmiany przepisów prawa – w takim przypadku zmiany postanowień niniejszej umowy będą polegać na dostosowaniu jej treści do aktualnych przepisów prawa;
(3) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy – w takim przypadku zmiany postanowień niniejszej umowy będą polegać na wprowadzeniu do jej treści zapisów, które umożliwią wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-02 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez miniPortal, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-02 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-03

SWZ

Załacznik nr 1 do SWZ

Załacznik nr 2 do SWZ

Załacznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Zawiadomienie o odpowiedzi na pytania do SWZ i o modyfikacji SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – po modyfikacji

Załącznik nr 6 do SWZ – po modyfikacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty