Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 839-89-81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252177692
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Felińskiego 15
1.11.4.) Miejscowość: Warszawa
1.11.5.) Kod pocztowy: 01-513
1.11.6.) Województwo: mazowieckie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.11.9.) Numer telefonu: 22 839-89-81
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2b99147-5ce7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315151/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 16:04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002550/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Zamówienia publiczne


3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/zamowienia-publiczne/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, a także przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w formatach danych: .pdf, .doc, .docx i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale X pkt 1 SWZ.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane w postępowaniu w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale w pkt 4.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres: ilukasik@dbfozoliborz.waw.pl lub
2) poprzez miniPortal, za pośrednictwem Formularza do komunikacji, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): i
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.19.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 263917,04 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 21 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w załączniku nr 6 do SIWZ. 2 Łączna ilość gazu ziemnego dla wszystkich Punktów Poboru wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ tj. za 1 180 030 kWh gazu ziemnego, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny w okresie trwania umowy, tj. przez 36 miesięcy
4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: (1) cena całkowita – 60 %
(2) dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta – 30%
(3) zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. ½ etatu – 10 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. ½ etatu
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty społeczne
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej spełni warunek jeżeli wykaże, że na dzień składania oferty posiada aktualną umowę / promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może żądać okazania umowy z OSD przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, że na dzień składania oferty posiada aktualną umowę/promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Brak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ;
2. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII a pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o art. 455 ustawy Pzp i w następujących przypadkach :
1) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
2) w przypadku zmiany przepisów regulujących opodatkowanie paliwa gazowego podatkiem akcyzowym – Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych netto określonych w załączniku 1 do umowy;
3) w przypadku zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy;
4) w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy OSD przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca na dzień zawarcia umowy;
5) w przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia dla Punktów Poboru określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku wydłużania się procedury przyjęcia zgłoszenia przez lokalnego OSD nowych umów sprzedaży i dystrybucji z wybranym Wykonawcą;
6) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie powodujących istotniej zmiany charakteru umowy w stosunku do pierwotnej treści umowy.
2. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Płatnika;
2) zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej dla poszczególnych Punktów Poboru;
3) zmiana adresu do korespondencji i danych kontaktowych;
4) zmiana adresu danego Płatnika;
5) zmiana liczby Punktów Poboru, przy czym:
a) zmniejszenie liczby Punktów Poboru może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu;
3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 wymaga jedynie niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-22 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-22 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-20
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy
Załacznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ
Załącznik nr 7 do SWZ- istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 8 do SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
Zawiadomienie o odpowiedzi na pytania do SWZ i o modyfikacji SWZ
Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy — po modyfiikacji
Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ —po modyfikacji
Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ —po modyfikacji
Załącznik nr 7 do SWZ- istotne postanowienia umowy – po modyfikacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania