Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia:  2022/BZP 00493554/01

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 839-8981

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8763da1b-7ae9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017605/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres: ilukasik@dbfozoliborz.waw.pl lub
2) poprzez miniPortal, za pośrednictwem Formularza do komunikacji, dostępny pod adresem: miniportal lub ePUAP ePUAP(adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, a także przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w formatach danych: .pdf, .doc, .docx i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale X pkt 1 SWZ.
2.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), zawarte w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przez oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
5) pracowników wykonawcy posiadających żądane kompetencje i wskazanych w ramach oferty,
6) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia.
W świetle powyższego Administrator informuje, że:
1) jest administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7) RODO w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdujących się w dokumentach składanych w ramach postępowania,
2) kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie jednostki przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie lub pod adresem mailowym bferenc@dbfozoliborz.waw.pl lub telefonicznie pod nr 22 839 89 81,
3) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych oraz realizacji praw osób których dane dotyczą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
4) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr DBFO.EJ.2411.24.2022
b) archiwizacyjnych.
5) Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
1) w przypadku celu określonego w pkt 4a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku celu określonego w pkt 4b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6) Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) Usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne,
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4) prawa, o których mowa w art. 17, 21 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne nie będą realizowane.
8) Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem udziału w postępowaniu i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia.
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 441724,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Łączna ilość gazu ziemnego dla wszystkich Punktów Poboru wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ wynosi 1 422 780 kWh przez 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 – Gaz ziemny

65210000-8 – Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu procentowym:
(1) cena całkowita – 60 %
(2) dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej spełni warunek jeżeli wykaże, że na dzień składania oferty posiada aktualną umowę / promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może żądać okazania umowy z OSD przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, że na dzień składania oferty posiada aktualną umowę/promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie
objętym zamówieniem, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Brak

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII a pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o art. 455 ustawy Pzp i w następujących przypadkach :
1) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
2) w przypadku zmiany przepisów regulujących opodatkowanie paliwa gazowego podatkiem akcyzowym – Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych netto określonych w załączniku 1 do umowy;
3) w przypadku zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy;
4) w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy OSD przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca na dzień zawarcia umowy;
5) w przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia dla Punktów Poboru określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku wydłużania się procedury przyjęcia zgłoszenia przez lokalnego OSD nowych umów sprzedaży i dystrybucji z wybranym Wykonawcą;
6) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie powodujących istotniej zmiany charakteru umowy w stosunku do pierwotnej treści umowy.
2. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Płatnika;
2) zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej dla poszczególnych Punktów Poboru;
3) zmiana adresu do korespondencji i danych kontaktowych;
4) zmiana adresu danego Płatnika;
5) zmiana liczby Punktów Poboru, przy czym:
a) zmniejszenie liczby Punktów Poboru może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 wymaga jedynie niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez miniPortal, dostępny pod adresem: miniportal lub ePUAP ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy

Załacznik nr 2 do SWZ

Załacznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ

Załącznik nr 7 do SWZ- istotne postanowienia umowy

Zawiadomienie o odpowiedzi na pytania do SWZ i o modyfikacji SWZ

SWZ — po modyfikacji

Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ — po modyfikacji

Załącznik nr 7 do SWZ- istotne postanowienia umowy — po modyfikacji

Zawiadomienie o odpowiedzi na pytania do SWZ i o modyfikacji SWZ – cz 2.

SWZ — po modyfikacji — 2

Załącznik nr 1 do SWZ — po modyfikacji

Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy — po modyfikacji

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty