Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 396 w
Warszawie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 839 89 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-21-77-692
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Felińskiego 15
1.11.4.) Miejscowość: Warszawa
1.11.5.) Kod pocztowy: 01-513
1.11.6.) Województwo: mazowieckie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.11.9.) Numer telefonu: 22 8389 89 81
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.dbfozoliborz.waw.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 396 w
Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbf959ee-a9da-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00094521/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-22 14:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.dbfozoliborz.waw.pl/kompleksowa-dostawa-energii-cieplnej-obejmujaca-sprzedaz-i-dystrybucje-ciepla-na-
potrzeby-szkoly-podstawowej-nr-396-w-warszawie/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Ofertę składa się poprzez miniPortal, dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:
/DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres: ilukasik@dbfozoliborz.waw.pl lub
2) poprzez miniPortal, za pośrednictwem Formularza do komunikacji, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, a także przedmiotowe środki
dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w formatach danych: .pdf, .doc, .docx w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie, (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: RODO), zawarte w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przez oferentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
w odniesieniu do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,

3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
5) pracowników wykonawcy posiadających żądane kompetencje i wskazanych w ramach oferty,
6) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do
kontaktów w sprawie zamówienia.
2. W świetle powyższego Administrator informuje, że:
1) jest administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7) RODO w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdujących się w dokumentach składanych w ramach postępowania,
2) kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie jednostki przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie lub pod adresem mailowym
bferenc@dbfozoliborz.waw.pl lub telefonicznie pod nr 22 839 89 81,
3) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych oraz realizacji praw osób których
dane dotyczą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
4) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr DBFO.EJ.2411.4.2022,
b) archiwizacyjnych.
5) Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj.
1) w przypadku celu określonego w pkt 4a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku celu określonego w pkt 4b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6) Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi
prawne, doradcze, informatyczne,
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy prawo
zamówień publicznych,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących
praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego zakończenia. W przypadku
prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji
żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4) prawa, o których mowa w art. 17, 21 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym
postępowaniu o zamówienie publiczne nie będą realizowane.
8) Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia
roszczeń z tego tytułu,
3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje
konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem udziału w postępowaniu i oceny złożonej oferty oraz
zawarcia umowy na realizację zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 516000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na
potrzeby Szkoły Podstawowej nr 396 w Warszawie przy ul. Anny German 5A, szczegółowo rozpisana w załączniku nr 5 do
SWZ.
2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie energii cieplnej, tj. 7400 GJ jest oszacowane na okres 22 miesięcy.
Szacunkowe poziomy zużycia energii cieplnej oparte są na rzeczywistym poborze energii cieplnej w 2022 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób
niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji celem sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
jego zainstalowania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie niepełnosprawnych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia
w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty społeczne
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydana przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; lub
aktualnie obowiązująca koncesja w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
dokument należy złożyć w formie kopii elektronicznie poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) według wzoru określonego w
Załączniku nr 3 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki
cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VII a pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zarówno
zakwalifikowanych jako „istotne” jak również zakwalifikowanych jako „nieistotne”, niezależnie od wartości poszczególnych
zmian, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT – cena netto nie
ulegnie zmianie a cena brutto ulegnie zmianie w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego
nową stawkę;
2) w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy cenowej przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca na dzień
zawarcia umowy – zmiana cen i stawek opłat wynikająca ze zmiany Taryfy cenowej może powodować zmianę
wynagrodzenia, pod warunkiem niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie obowiązywania cen i
stawek opłat według nowej Taryfy cenowej;
3) w przypadku zmiany przepisów prawa – w takim przypadku zmiany postanowień niniejszej umowy będą polegać na
dostosowaniu jej treści do aktualnych przepisów prawa;
4) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania niniejszej umowy, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy – w takim przypadku zmiany postanowień niniejszej umowy będą polegać na
wprowadzeniu do jej treści zapisów, które umożliwią wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy;
5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia –
ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-30 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-28

SWZ

Załacznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załacznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1a do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

SWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1 do SWZ – po modyfikacji

Załącznik nr 1a do SWZ po modyfikacji

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty