Ogłoszenie o zamówieniu

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 839 89 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfozoliborz.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6de2b902-e0da-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187556/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 15:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017605/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.dbfozoliborz.waw.pl/dostawa-artykulow-i-srodkow-czystosci-na-potrzeby-placowek-oswiatowych-dzielnicy-
zoliborz-m-st-warszawy-2/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną na adres: ilukasik@dbfozoliborz.waw.pl
2) poprzez miniPortal, za pośrednictwem Formularza do komunikacji, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, a także przedmiotowe środki
dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w formatach danych: .pdf, .doc, .docx i przekazuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonych w rozdziale XIII pkt 1 SWZ.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu w formatach danych
określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie, (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: RODO), zawarte w dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez oferentów
w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
5) pracowników wykonawcy posiadających żądane kompetencje i wskazanych w ramach oferty,
6) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do
kontaktów w sprawie zamówienia.
2. W świetle powyższego Administrator informuje, że:
1) jest administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7) RODO w stosunku do danych osobowych pozyskiwanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdujących się w dokumentach składanych w ramach postępowania,
2) kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie jednostki przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie lub pod adresem mailowym
bferenc@dbfozoliborz.waw.pl lub telefonicznie pod nr 22 839 89 81,
3) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych oraz realizacji praw osób których
dane dotyczą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
4) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr DBFO.EJ.2411.8.2022,
b) archiwizacyjnych.
5) Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj.
1) w przypadku celu określonego w pkt 4a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku celu określonego w pkt 4b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi
prawne, doradcze, informatyczne,
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy prawo
zamówień publicznych,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących
praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego zakończenia. W przypadku
prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji
żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4) prawa, o których mowa w art. 17, 21 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym
postępowaniu o zamówienie publiczne nie będą realizowane.
8) Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia
roszczeń z tego tytułu,
3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje
konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności brakiem udziału w postępowaniu i oceny złożonej oferty oraz
zawarcia umowy na realizację zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.8.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 480993,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy, podzielona na dwie części (w proporcji: 50% + 50%) i szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 211565,33 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 – Środki czyszczące i polerujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartości podane w ofertach, a stanowiące kryteria oceny ofert w danej części, zostaną przeliczone na
punkty przez każdego członka komisji przetargowej, dokonującego oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy, podzielona na dwie części (w proporcji: 50% + 50%) i szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 269427,67 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33760000-5 – Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartości podane w ofertach, a stanowiące kryteria oceny ofert w danej części, zostaną przeliczone na
punkty przez każdego członka komisji przetargowej, dokonującego oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 19
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 21,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków czystości lub artykułów
gospodarczych oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartość
każdej dostawy winna być nie mniejsza niż:
dla części nr 1 i 2 – 250.000,- zł brutto każda (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw środków czystości lub artykułów gospodarczych wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączenie dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; według wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SWZ; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu
zamówienia, Wykonawca składa wraz z ofertą :
(1) karty charakterystyki preparatów – dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 1; 2; 3; 4; 5 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16;
17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30 oraz 31 załącznika nr 1b do SWZ;
(2) próbki oferowanych produktów:
a) mleczko do czyszczenia wymienione w poz. nr 18 załącznika nr 1b do SWZ (1 opakowanie = 500 ml) – próbka ma
umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry
techniczne”, opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ;
b) mydło do rąk w płynie wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1b do SWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić
dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”,
opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ;
c) mydło sodowe toaletowe w kostce wymienione w poz. nr 6 załącznika nr 1b do SWZ (1 sztuka = 100 g) – próbka ma
umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry
techniczne”, opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ;
d) płyn do ręcznego mycia naczyń w postaci silnego koncentratu wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1b do SWZ (1
opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w
kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ;
e) papier toaletowy, mała rolka – wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1c do SWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 36Mb) –
próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3
„parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ;
f) papier toaletowy, duża rolka – wymieniony w poz. nr 2 załącznika nr 1c do SWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 100Mb) –
próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3
„parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ;
g) ręczniki papierowe składane typu ZZ wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1c do SWZ (1 opakowanie = nie mniej niż 200
listków) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr
3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XVI punkt 2 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) według wzoru określonego w
Załączniku nr 3 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki
cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VII a pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
(1) w przypadku zmiany przepisów prawa – w takim przypadku zmiany postanowień umowy będą polegać na dostosowaniu
jej treści do aktualnych przepisów prawa;
(2) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania umowy, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z
umowy – w takim przypadku zmiany postanowień umowy będą polegać na wprowadzeniu do jej treści zapisów, które
umożliwią wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy;
(3) w przypadku zmiany okresów dostaw częściowych wyszczególnionych w § 1 ust. 3 projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
(4) w przypadku określonym w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w
przypadku, gdy:
(a) nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki
wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
(b) nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia,
(c) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy przez nowego wykonawcę nie pociąga za sobą innych istotnych zmian
umowy,
(d) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy przez nowego wykonawcę nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(5) w przypadku określonym w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w
przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw przez Wykonawcę, które nie zostały uwzględnione w
zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych;
(b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
(c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków;
(d) wprowadzenie zmiany postanowień umowy na tej podstawie prawnej nie będzie prowadzić do uniknięcia stosowania
przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(e) po dokonaniu zmiany postanowień umowy na tej podstawie prawnej Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie postanowień umowy.
(6) w przypadku określonym w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w
przypadku, gdy:
(a) konieczność zmiany postanowień umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć,
(b) zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,
(c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
(d) wprowadzenie zmiany postanowień umowy na tej podstawie prawnej nie będzie prowadzić do uniknięcia stosowania
przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
(e) po dokonaniu zmiany postanowień umowy na tej podstawie prawnej Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie postanowień umowy.
(7) w przypadku określonym w art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku
dokonania dowolnych zmian postanowień umowy, które powodują konieczność zmniejszenia lub zwiększenia kwoty
łącznego wynagrodzenia brutto, pod warunkiem, że:
(a) łączna wartość wszystkich zmian jest mniejsza niż progi unijne;
(b) łączna wartość wszystkich zmian jest niższa niż 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto;
(c) zmiany postanowień niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez miniPortal, dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /DBFOZoliborz/SkrytkaESP)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

SWZ

Załacznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 1a do SWZ

Załącznik nr 1b do SWZ

Załącznik nr 1c do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania