Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.dbfozoliborz.waw.pl

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak dostępnych dokumentów zamieszczonych na stronie,.
 • Braki tekstów alternatywnych,.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre dokumenty, w tym sprawozdania finansowe posiadają swoją warstwę tekstową, ale mogą nie posiadać struktury dokumentu.

Powody braku spełniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Ferencbferenc@dbfozoliborz.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (22) 839-89-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • mazowieckie
 • m.st. Warszawa
 • Warszawa
 • Warszawa
 • Alojzego Felińskiego 15 (wejście od ulicy Bitwy pod Rokitną)
 • 01-513 Warszawa

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Bitwy pod Rokitną, gdzie wyznaczono 2 miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście do biura jest w połowie długości ulicy Bitwy pod Rokitną. Do biura prowadzą brązowe drzwi a następnie szare drzwi na wprost wejścia. Za brązowymi drzwiami jest wąski korytarz i dwa schodki. Nie ma platformy dla wózków inwalidzkich.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 300 centymetrów.
 • Drzwi są zawsze otwarte.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 86 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Wejście do budynku prowadzi przez przedsionek o szerokości od 86 do 130 cm. Do wejścia prowadzą schody (2 oznaczone kontrastowo stopnie). Schody można pokonać w asyście pracownika biura. Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący w lewo. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pokojów o numerach od 17 do 8 patrząc od prawej. W dalszej części korytarza drzwi do pokojów znajdują się po obu jego stronach.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie w odległości 3 metrów od wejścia
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.
 • Przeszklenia wewnętrzne i szklane drzwi są oznakowane.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

Schody

 • Schody znajdują się w przedsionku.
 • Ciąg schodów składa się z 2 stopni.
 • Stopień ma wysokość 10 centymetrów.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje