Finanse Finanse Finanse Edukacja Edukacja

Deklaracja dostępności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Żoliborz m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Żoliborz m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-10 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-01 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  4. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Ferenc, BFerenc@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 839 89 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Felińskiego 15, ale wejście do biura jest od ulicy Bitwy pod Rokitną.

Dojścia piesze są od ulic Wojska Polskiego i gen. Zajączka. Chodnik dla pieszych przy ulicy Bitwy pod Rokitną nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów, przy ulicy Wojska Polskiego jest wydzielony pas na ulicy.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do biura jest w połowie ulicy Bitwy pod Rokitną. Do biura prowadzą brązowe drzwi a następnie szare drzwi na wprost wejścia. Za brązowymi drzwiami jest wąski korytarz i dwa schodki. Nie ma platformy dla wózków inwalidzkich. Pierwszym pokojem jest sekretariat (pok.17) skąd jest wejście do pokoju dyrektora (pok. 18) i głównej księgowej (pok. 19). Biuro nie posiada parkingu dla klientów, windy dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnej, komunikatów głosowych ani osoby posługującej się językiem migowym.

Do pobrania: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Back to top