1. Uchwała Nr LXXXVIII/2592/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1952.
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2014 r., poz. 1053.
 4. Dz.U.2012 nr 0 poz.749. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa.
 5. Zarządzenie Nr 2533/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyprowadzenia Instrukcji dotyczącej likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.
 6. Dz.U.2008 nr 86 poz.522. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Dz.U.2010 nr 38 poz.207. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 8. Dz.U.2010 nr 257 poz.1726. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 9. Dz.U.2010 nr 128 poz.861. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Dz.U.2009 nr 152 poz.1223. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.
 11. Dz.U.2010 nr 114 poz.761. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
 12. Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
 1. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 87/2021 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2021 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 2. Uchwała Rady Miasta Nr XXV/712/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 3. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/1032/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 4. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 495/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawy.
 5. Uchwała Zarządu Dzielnicy Żoliborz Nr 761/20 a dnia 2 września 2020 r. w sprawie trybu przyznania dofinansowania w roku 2020 za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy oraz prac zespołu ds. oceny formalnej wniosków.
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502.
 2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1786.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202.
 4. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Dz. U. 2014 r., poz. 416.
 5. Uchwała Nr XXXIX/1036/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 6. Uchwała Nr LII/1581/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.