zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksową dostawę energii cieplnej obejmującą sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Poniższa treść ogłoszenia jest nieaktualna !

Aktualna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku 2018-OJS203-461738-pl.pdf dodanym w dniu 28.11.2018.

--------------------------------------------------------------

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową dostawę energii cieplnej obejmującą sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

 

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

Adres:             ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa

tel.                   (22) 839 89 81, fax (22) 839 12 35

e-mail:             sekretariat@dbfo.internetdsl.pl

nr rachunku:   85 1030 1508 0000 0005 5036 4026

NIP:                 525-21-77-692

REGON:         016339915

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 800 – 1600

Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił niniejszą SIWZ:

http://www.dbfozoliborz.waw.pl

 

Zamawiającym jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0050.567.2016 z dnia 21.04.2016 roku. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

 1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy Pzp na rzecz jednostek organizacyjnych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SIWZ.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

 1. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie energii cieplnej jest oszacowane na okres 24 miesięcy. Szacunkowe poziomy zużycia energii cieplnej oparte są na rzeczywistym historycznym poborze energii cieplnej z 2017 roku. 

 

 1. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii cieplnej.  

 

 1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

SIWZ ciepło DBFO2018 Nieaktualny !
Załacznik nr 1 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 1a do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 2 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 3 do SIWZ ciepło DBFO2018 Nieaktualny !
Załącznik nr 4 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 5 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 6 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 7 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 8 do SIWZ ciepło DBFO2018

Aktualizacja: 20.11.2018

Zapytanie i zmiana zał3 do SIWZ ciepło DBFO2018
Załącznik nr 3 do SIWZ ciepło DBFO2018 poprawiony

Aktualizacja: 23.11.2018

SIWZ ciepło zmiana treści DBFO 2018
Infomacja dla wszystkich Wykonawców
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_56736de5-2e74-4ef0-8318-6351bff91e5d.asc

Aktualizacja: 28.11.2018

2018-OJS203-461738-pl

Aktualizacja: 10.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: 20.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Opublikowano: 2018-10-20


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.