zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ogłoszenie w BZP nr 602684-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 1633991500000, ul. Ul. Felińskiego  15 , 01513   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 839 89 81, e-mail ejagielska@dbfo.internetdsl.pl, faks 22 839 12 35.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dbfozoliborz.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.dbfozoliborz.waw.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.dbfozoliborz.waw.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r poz. 1529 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 28 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 1b i 1c do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie lub na całość przedmiotu zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych części: Część 1: Środki czystości i artykuły do sprzątania, Część 2: Papier toaletowy i ręczniki papierowe. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowią załączniki nr 1b oraz 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, że oferta która nie będzie zawierała pełnego zakresu przedmiotu zmówienia dla danej części, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 39800000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39224000-8

33760000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 293079,72
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia
2017-12-15


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia będzie wynikał z oferty Wykonawcy i podlega ocenie w kryterium oceny ofert „termin realizacji zamówienia”. Data 15.12.2017 r. jest datą ostateczną, po upływie której Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy). Zamówienie zostanie zrealizowane za pomocą jednorazowej dostawy do poszczególnych placówek objętych przedmiotem zmówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków czystości lub artykułów gospodarczych oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartość każdej dostawy winna być nie mniejsza niż: dla części nr 1 i 2 - 150.000,- zł brutto każda (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw środków czystości lub artykułów gospodarczych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzając ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: (1) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego artykuły posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; (2) karty charakterystyki preparatów – dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 1; 2; 3; 4; 7 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 34; 35; 36; 37 oraz 38 załącznika nr 1b do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Od wykonawcy powołującego się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V. 1.2) lit. a) niniejszej SIWZ, na zasoby innych podmiotów - pisemne (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, zawierające informacje dotyczące co najmniej: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2. Oferta musi zawierać próbki oferowanych produktów: a) mleczko do czyszczenia wymienione w poz. nr 18 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 500 ml) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; b) mydło do rąk w płynie wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; c) mydło sodowe toaletowe w kostce wymienione w poz. nr 5 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = 100 g) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; d) odświeżacz powietrza w aerozolu wymieniony w poz. nr 28 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = min. 300 ml) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; e) papier toaletowy, mała rolka - wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 36Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; f) papier toaletowy, duża rolka - wymieniony w poz. nr 2 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 100Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; g) ręczniki papierowe składane typu ZZ wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1d do SIWZ (1 opakowanie = nie mniej niż 200 listków) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ. 3. Próbki powinny znajdować się w oddzielnym opakowaniu niż oferta. 4. Paczka z próbkami powinna być oznaczona w następujący sposób: „Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy” 5. Próbki powinny zawierać informacje, których pozycji formularza cenowego dotyczą. 6. Próbki należy złożyć w pokoju nr 17 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną) do dnia 24.10.2017 r. do godz. 09.00. Wewnątrz należy umieścić informacje o nazwie i adresie Wykonawcy. 7. Próbki - ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach - nie podlegają zwrotowi. 8. Dostarczone próbki powinny być tożsame z środkami czystości, które zostaną dostarczone do zamawiającego po podpisaniu umowy. 9. Dostarczone próbki stanowią element oferty i służą do jej oceny, w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Próbki muszą być identyczne, jak oferowane produkty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: (1) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości artykułów i środków czystości w stosunku do ilości określonej w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 1b i 1c do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy; (2) w przypadku zmiany ilości placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w stosunku do ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Środki czystości i artykuły do sprzątania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Płyn do ręcznego mycia naczyń w postaci silnego koncentratu, usuwający zanieczyszczenia organiczne i tłuszcze, wartość PH roztworu neutralna, delikatny dla skóry rąk, gęsty ale nie galaretowaty, spieniający, wysoce wydajny (2,5 ml na 5 l wody ), bardzo dobrze usuwający tłuste zabrudzenia, czyszczący wszystkie powierzchnie i naczynia zarówno w ciepłej jak i zimnej wodzie, nadający połysk, nie pozostawiający smug. Skład 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe - kwiatowe i cytrusowe. Gęstość względna min. 1,00 g/cm3. Przetestowany dermatologicznie. (1 opakowanie = 5 l) opakowanie 889 2 "Proszek do prania tkanin białych, do prania ręcznego i w pralkach automatycznych, zapewniający ochronę włókien, zapobiegający mechaceniu się, chroniący przed zafarbowaniem podczas prania, nadający praniu świeży i długotrwały zapach, spierający plamy wszelkiego rodzaju, zapobiegający podrażnieniom skóry, łatwo rozpuszczający się w wodzie, nie pozostawiający na ubraniach smug i osadu, posiadający aktywne składniki działające już w niskich temperaturach wody. Usuwa plamy w zakresie temperatur 30-90 st. C. Wystarczający na około 40 prań. Skład: 10 -30% - związki wybielające na bazie tlenu, 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% - niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, rozjaśniacze optyczne. Opakowanie proszku charakteryzujące się wytrzymałością, z uchwytem. (1 opakowanie = minimum 4 kg)" opakowanie 141 3 "Proszek do prania do tkanin kolorowych z właściwościami chroniącymi kolory i bawełnę, do prania ręcznego i w pralkach automatycznych, zapewniający ochronę włókien, zapobiegający mechaceniu się, chroniący przed zafarbowaniem podczas prania, nadający praniu świeży i długotrwały zapach, spierający uporczywe plamy, nie podrażniający skóry, łatwo ropuszczający się w wodzie, nie pozostawiająych na ubraniach smug i osadu, posiadający aktywne składniki działające już w niskich temperaturach wody. Usuwa plamy w zakresie temperatur 30-90 st. C. Wystarczający na około 40 prań. Skład: 5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% - niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Opakowanie proszku charakteryzujące się wytrzymałością, z uchwytem. (1 opakowanie = minimum 4 kg)" opakowanie 152 4 "Mydło do rąk w płynie o działaniu antybakteryjnym, glicerynowe o bardzo gęstej konsystencji. Mydło posiadające dobre właściwości myjące, pielęgnujące i nawilżające, dobrze pieniące się, do codziennego mycia rąk, nie wysuszające skóry, przeznaczone do skóry wrażliwej, pozostawiające na skórze miły, delikatny zapach. Mydło musi posiadać pozytywną opinię dermatologiczną. Mydło nie może samoczynnie wyciekać z dozowników. (1 opakowanie = 5 l)" opakowanie 871 5 "Mydło sodowe toaletowe w kostce, myjące, zawierające substance nawilżające skórę, glicerynę i kompozycje zapachowe, delikatne dla skóry rąk, (1 sztuka = 100 g)" sztuka 710 6 "Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem, z alkoholem, 2 funkcyjna pompka umożliwiająca dozowanie produktu w formie pianki lub ciekłej, do mycia luster i innych szklanych powierzchni, usuwający kurz, tłuszcz i brud, zabezpieczający powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem, nie pozostawiający smug i zacieków (1 opakowanie = 500 ml)" opakowanie 1 541 7 "Uniwersalny środek myjący na bazie mydła marsylskiego do silnie zabrudzonych powierzchni, nie zawierający amoniaku, posiadający świeży, długo utrzymujący się zapach mydła marsylskiego. Preparat przeznaczony do wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak: posadzki, drzwi, framugi, płytki, schody, szafki, itp. Produkt może być stosowany nierozcieńczony. Zawiera: siarczanowane sole sodowe <2% oraz kopmozycje zapachowe. ph: od 5 do 9,5 Gęstość min. 1000 g/cm3 (1 opakowanie = 5 l)" opakowanie 648 8 Płyn do mycia i konserwacji paneli podłogowych oraz wszelkich powierzchni drewnianych, również nielakierowanych (podłóg, boazerii, szaf, listew), skutecznie czyszczący różnego rodzaju zabrudzenia, nie pozostawiający smug, nie nawarstwiający się, nie wymagający stosowania specjalnych zmywaczy, posiadający przyjemny i trwały zapach, antystatyczny, pozostawiający delikatną warstwę ochronną. Zawiera w składzie oksyetylenowane alkohole; PH od 7 do 9. (1 opakowanie = 1 l) opakowanie 581 9 "Płyn do mycia WC, bakteriobójczy, usuwający zabrudzenia, osad z kamienia i rdzę. Nie przebarwiający. Skład: 2-15 % kwas fosforowy, kompozycje zapachowe, nie drażniący dróg oddechowych, ph od 1 do 2. (1 opakowanie = 700- 750 ml)" opakowanie 1 580 10 Kostka WC do muszli klozetowej na bazie substancji powierzchniowo-czynnych- zawieszka, trójfazowa, odświeżająca o zapachu leśnym, morskim, cytrynowym lub kwiatowym, zapobiegająca osiadaniu się kamienia, o długotrwałym działaniu (waga kostki 40g - 60g) sztuka 1 575 11 Gęsty płyn do dezynfekcji toalet, na bazie chloru, do powierzchni typu terakota, lastrico, glazura, czyszczący i wybielający (zawierający podchloryn sodu) oraz zwalczający wszelkie szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje. Do stosowania w miejscach, gdzie gromadzą się niewidoczne dla oka mikroorganizmy. Preparat powinien mieć zastosowanie w łazience, w toalecie oraz w okolicach otworów kanalizacyjnych, śmietników ( bez rozcieńczenia ) oraz w rozcieńczeniu - do podłóg i płytek ceramicznych. Zapobiegający powstawaniu osadów i zanieczyszczeń, usuwający nieprzyjemny zapach, nie drażniący dróg oddechowych. Gęstość min. 1000 g/cm3. Skład: 1-5 % podchloryn sodu , 1-5 % wodorotlenek sodu , < 1 %; niejonowe środki powierzchniowo czynne; ph od 11 do 14. (1 opakowanie = 750 ml) opakowanie 1 480 12 Płyn do usuwania kamienia i rdzy w sprayu (z atomizerem) przeznaczony do czyszczenia kuchni i łazienki. Czyści: zlewy, wanny, baterie ze stali nierdzewnej, odpływy, toalety, prysznice, kafelki, ceramiczne podłogi, powierzchnie akrylowe, szklane powierzchnie. Usuwa brud, osady z kamienia i mydła oraz rdzę. Nadaje połysk i pozostawia warstwę ochronną. Skład: 2-5% kwas sulfamidowy, kompozycja zapachowa, (opakowanie = 750 ml) opakowanie 1 039 13 "Płyn do mycia glazury i terakoty, nie pozostawia smug i zacieków, skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, pozostawia świeży i przyjemny zapach, zawiera alkohole etoksylowane. PH od 7 do 10. (1 opakowanie = 5 l)" opakowanie 462 14 "Proszek czyszczący do powierzchni emaliowanych, ceramicznych i chromowanych w kuchni, łazience, zawierający związki wybielające na bazie chloru (podchloryn sodu). (1 opakowanie = 500 g)" opakowanie 235 15 Emulsja PCV, samopołyskowa emulsja do mycia, konserwacji i nabłyszczania podłóg z tworzyw sztucznych (tj. linoleum, gumoleum, płytek PCV itp.); zawiera naturalny wosk roślinny Carnauba, który ułatwia ponowne czyszczenie; chroni przed ścieraniem, zniszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem; nadaje wysoki i trwały połysk bez konieczności polerowania; antystatyczna, nie wymaga stosowania zmywacza, (1 opakowanie = 5 l) opakowanie 311 16 "Wysokowydajna,wodorozcieńczalna emulsja akrylowa o lakierowanym połysku do zabezpieczania parkietów i podłóg drewnianych przed ścieraniem,brudem i wilgocią.Gwarantuje trwały i wysoki połysk bez polerowania. Dodatkowo zawiera naturalne woski chroniące przed poślizgiem; PH od 7 do 9. (1 opakowanie = 1 l)" opakowanie 572 17 Pasta do podłóg w płynie. Zawiera w składzie naturalny wosk pszczeli. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami konserwującymi oraz nabłyszczającymi. Konserwuje oraz nadaje podłogom wspaniały połysk. Posiada łagodny, przyjemny zapach miodu. Można ją stosować również do pielęgnacji podłóg z tworzyw sztucznych. (1 opakowanie = min. 400 ml) opakowanie 557 18 Mleczko do czyszczenia, aktywnie usuwające brud, pozostałości po tłuszczach, nie rysujące powierzchni czyszczonej, z delikatnym środkiem ściernym, Gęstość min. 1,20 (g/cm3) Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne 1-5%, niejonowe związki powierzchniowo czynne 1-5%, kompozycja zapachowa. ph: od 8,5 do 13 (1 opakowanie = 500 ml) opakowanie 1 206 19 "Płyn do nabłyszczania i pielęgnacji mebli w aerozolu, bez woskowy, antystatyczny, przeciw kurzowy, stosowany do drewna, mebli z płyt laminowanych, tworzyw. Bardzo dobrze usuwający kurz i delikatnie czyszczący, zabezpieczający przed szybkim osadzaniem się kurzu, nie rozmazujący się i nie zostawiający smug. Nie ulegający samozapłonowi. (1 opakowanie = min. 250 ml)" opakowanie 621 20 "Sól drogowa do zwalczania śliskości powierzchni dróg, chodników, alejek, podjazdów i schodów. (1 worek = 25 kg)" worek 86 21 "Płyn do mycia i zabezpieczania powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramicznych, chromowanych, wysokiej jakości, skutecznie czyszczący i polerujący, łatwo spłukujący się, nie zostawiający smug i zarysowań, nie niszczący mytych powierzchni. Opakowanie ze spryskiwaczem. Bardzo dobrze usuwający naloty, tłuste plamy itp. (1 opakowanie = 500 ml)" opakowanie 415 22 Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych i przemysłowych, sprawdzający się zarówno przy wodzie twardej jak i miękkiej, do użytku profesjonalnego z zastosowaniem systemów dozujących, skoncentrowany, doskonale czyszczący szkło, porcelanę, tworzywa sztuczne odporne na alkalia, sprzęt oraz sztućce kuchenne, nie nadaje się do mycia naczyń aluminiowych. Nie pozostawia osadu na naczyniach. (1 opakowanie = 10 l) opakowanie 140 23 Środek nabłyszczający do zmywarek przemysłowych, nadający naczyniom połysk i przyspieszający proces wysychania, przeciwdziałający powstawaniu zacieków i plam po kroplach wody na umytych naczyniach, ulegający biodegradacji. (1 opakowanie = 10 l) opakowanie 74 24 Płyn do usuwania kamienia w zmywarkach i urządzeniach gastronomicznych. Skuteczny środek do usuwania kamienia wapiennego. Zapobiega jego ponownemu osadzaniu.Skuteczny w niskich temperaturach. (1 opakowanie = 10 l) opakowanie 45 25 Koncentrat do prania tapicerki meblowej oraz dywanów i wykładzin dywanowych. Niskopieniący, o przyjemnym zapachu, posiadający zastosowanie zarówno do czyszczenia ręcznego jak i do czyszczarek mechanicznych. Szybko i skutecznie usuwa brud, kurz oraz plamy. Nie zawiera rozjaśniaczy optycznych ani wybielaczy. PH od 8 do 12. (1 opakowanie = 1 l) opakowanie 255 26 "Sól do uzdatniaczy (do pieców konwekcyjno – parowych), tabletkowana, przeznaczona do stosowania ze zmiękczaczami (uzdatniaczami) wody. Skład surowcowy: chlorek sodu NaCl. (1 worek = 25 kg)" worek 28 27 "Wybielacz w płynie na bazie podchlorynu sodowego ( < 5 % podchloryn sodu), do czyszczenia, wybielania i dezynfekcji. (1 opakowanie = 1 l)" opakowanie 482 28 "Odświeżacz powietrza w aerozolu lub z atomizerem o zapachu leśnym, morskim, owocowym lub kwiatowym. Szybko usuwa nieprzyjemne zapachy, pozostawiając długotrwały i świeży aromat w pomieszczeniu. (1 sztuka = min. 300 ml)" sztuka 1 084 29 "Krem glicerynowy do rąk, o zwartej konsystencji, o właściwościach regenerujących, nawilżających i natłuszczających oraz przyjemnym zapachu (1 opakowanie = min. 100 ml)" opakowanie 605 30 "Pasta BHP, wysoko skondensowana pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk,mydlano-piaskowa, wartość pH neutralna, bez rozpuszczalników, z zawartością naturalnego piasku kwarcowego, usuwająca ze skóry zabrudzenia ze smarów, olejów, sadzy oraz innych substancji nierozpouszczalnych w wodzie. (1 opakowanie = 0,5 kg) " sztuka 167 31 "Sól spożywcza niejodowana, do uzdatniaczy (1 worek = 25 kg)" worek 3 32 "Koncentrat płynu do płukania tkanin, Zapewniający trwały, długo utrzymujący się zapach, posiadający właściwości zmiękczające. Skład: 5 - 15% kationowe środki powierzchniowo czynne . Zapach perfumowany, ph: 2 - 4, wysoka rozpuszczalność w wodzie. (1 opakowanie = 1 l)" opakowanie 352 33 "Denaturat (1 opakowanie = 0,5 l)" sztuka 72 34 "Wybielacz uniwersalny do usuwania plam z białych tkanin, bezpieczny dla ubrań oraz pralki, nie zawierający chloru, nadający się do prania we wszystkich temperaturach, nie wywołujący uczuleń. (1 opakowanie = 5 l )" opakowanie 73 35 "Płyn do czyszczenia piekarników w pojemniku z rozpylaczem, usuwający przypalenia i zapieczenia powstałe w czasie używania piekarników, możliwość czyszczenia ""na ciepło"" i ""na zimno"", nie zawierający substancji drażniących, nie powodujący korozji (1 opakowanie = 500 ml)" opakowanie 289 36 "Płyn dezynfekujący do powierzchni, urządzeń i sprzętów kontaktujących się z żywnością w sprayu, usuwający zabrudzenia mikrobiologiczne, nie wymagający spłukiwania wodą, z atomizerem. (1 opakowanie = 600 ml)" opakowanie 286 37 "Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych zawierający wodorotlenek sodu, w postaci żelu (1 opakowanie = 500 ml)" opakowanie 301 38 Intensywnie myjący płyn o dużej sile czyszczenia do mycia metodą spray. Bezproblemowo rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników. Usuwa ślady po ołówku, ołówku kopiowym, atramencie i flamastrze, pozostałości po etykietkach samoprzylepnych na wszystkich powierzchniach z tworzywa sztucznego lub pokrytych tworzywem sztucznym odpornych na działanie rozpuszczalników oraz ze stali szlachetnej, aluminium, aluminium eloksalowanego itp. (1 opakowanie = 5 l.) opakowanie 37 39 Duża ścierka przeznaczona do mycia i wycierania wszelkiego rodzaju podłóg, parkietów, płytek, paneli, podłóg z tworzywa, wielokrotnego prania, możliwość prania w wysokich temperaturach, bardzo dobrze wchłaniająca wodę, rozmiar minimalny. ~ 50 x 60 cm, microfibra, gramatura min. 250 g. Skład 80 % poliester; 20 % poliamid, sucha oraz mokra ścierka nie może przebarwiać i niszczyć czyszczonych powierzchni. sztuka 1 270 40 Druciak do garnków, wykonany ze skręconych w spiralę kawałków metalu o delikatnej strukturze, przeznaczony do czyszczenia powłok teflonowych i niklowanych, nie powodujący zarysowań, o średnicy min. 8 cm. sztuka 1 030 41 Zmywaki profilowane roz. min. 11 cm x 6,5 cm z nylonową warstwą do szorowania, wytrzymałe sztuka 2 160 42 "Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar S, grube, odporne na uszkodzenia, wyściełane bawełną, moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy, z długą datą przydatności, pakowane oddzielnie po jednej parze, odporne na rozciąganie oraz na detergenty i środki piorące. Normy: EN420 (1 sztuka = 1 para)" sztuka 220 43 "Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar M, grube, odporne na uszkodzenia, wyściełane bawełną, moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy, z długą datą przydatności, pakowane oddzielnie po jednej parze, odporne na rozciąganie oraz na detergenty i środki piorące. Normy: EN420 (1 sztuka = 1 para)" sztuka 630 44 "Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar L, grube, odporne na uszkodzenia, wyściełane bawełną, moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy, z długą datą przydatności, pakowane oddzielnie po jednej parze, odporne na rozciąganie oraz na detergenty i środki piorące. Normy: EN420 (1 sztuka = 1 para)" sztuka 695 45 "Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar XL, grube, odporne na uszkodzenia, wyściełane bawełną, moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy, z długą datą przydatności, pakowane oddzielnie po jednej parze, odporne na rozciąganie oraz na detergenty i środki piorące. Normy: EN420 (1 sztuka = 1 para)" sztuka 377 46 Szczotka do zamiatania podłogi bez kija, włosie naturalne, oprawa z drewna lakierowana, szer. min. 30 cm sztuka 296 47 Szczotka do zamiatania tzw. "zmiotka" w komplecie z szufelką, uchwyt ułatwiający korzystanie i przechowywanie, wykonana z mocnego plastiku, twarda i wytrzymała, gumowe wykończenie szufelki komplet 271 48 Wiadro plastikowe z wyciskaczem do mopa, wytrzymałe, mocne, wyciskacz zapobiegający rozchlapywaniu się, pojemność 15 litrów, o wymiarach nie mniejszych niż wysokość: 28 cm, szerokość: 25 cm, długość: 37 cm. sztuka 134 49 Mop płaski z bawełny o szerokości 100 -110 cm do zamiatania i mycia na wilgotno dużych powierzchnii. Zestaw przeznaczony do zamiatania i mycia dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp. Zestaw składa się z aluminiowego drążka o wysokości min. 120 cm, metalowego stelaża, nakładki oraz uchwytu łączącego stelaż i drążek. Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę na stelażu. Możliwość prania nakładki w temperaturze 60°C - wytrzymałość do 200 prań. komplet 33 50 Mop płaski z mikrofibry na stelażu o wymiarach min. 35 cm x 14 cm, z wkładem zapinanym na zatrzaski zapobiegające zsuwaniu się wkładu podczas wyciskania, w komplecie z drążkiem o długości min. 140 cm oraz wiadrem o wysokość min. 40 cm z włożoną wyciskarką. komplet 78 51 Zapasowe wkłady z mikrofibry do mopa płaskiego z poz. 12 o wymiarach min. 35 cm x 14 cm, zapinane na zatrzaski zapobiegające zsuwaniu się wkładu podczas wyciskania. sztuka 164 52 Profesjonalny mop paskowy z mikrofibry, wysoko chłonny i wytrzymały, do mycia i czyszczenia podłóg i posadzek o gramaturze min. 150 g sztuka 755 53 Szczotka do czyszczenia WC z pojemnikiem plastikowym o wym. nie mniejszych niż: średnica podstawy 10 cm, wysokość kompletu 30 cm, kolor biały komplet 288 54 Miotła brzozowa bez trzonka, trzykrotnie wiązana podwójnym drutem sztuka 457 55 Miotła z kijem do zamiatania szorstkich powierzchni takich jak np. podłogi cementowe i ścieżki ogrodowe, plastikowa szczotka o szerokości 30 cm, masa: 800 g. (+/- 100 g), długość kija: 1,5 m. sztuka 83 56 Kij do mopa/miotły, drewniany, o długości 180 cm z uniwersalnym gwintem, pasującym do szczotek z poz. 8 i poz. 22 oraz mopów z poz. 14. sztuka 185 57 Ścierki tetrowe, "pieluchowe", bawełniane, do sprzątania wszelkich powierzchni, na sucho i mokro, rozmiar 70x80 cm sztuka 1 766 58 "Serwetki gastronomiczne jednowarstwowe 15x15 cm, białe lub kolorowe (1 opakowanie = 200 sztuk)" opakowanie 716 59 Wiadro plastikowe o pojemności 10 l, z grubego odpornego plastiku, z metalową rączką sztuka 101 60 Szczotka ryżowa: dł. 26 cm, bez kija sztuka 108 61 Ścierki z mikrofibry, do mycia i wycierania różnych powierzchni zmywalnych takich jak meble, sprzęty biurowe, szkło, metal itp., wielokrotnego użytku, do polerowania i usuwania kurzu, pyłu – na sucho oraz do czyszczenia silnych zabrudzeń na mokro, z możliwością czyszczenia bez użycia detergentów oraz możliwością wielokrotnego prania w pralce bez utraty właściwości czyszczących i wchłaniających wodę. Wytrzymałość min. 300 prań. Każda ścierka posiadająca wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania. Rozmiar nie mniejszy niż 30 cm x 30 cm, waga min. 32 g, gramatura min. 360g/m2. Skład 80 % poliester, 20 % poliamid. Suche jak i mokre ścierki nie mogą przebarwiać czyszczonych powierzchni. Ścierki nie mogą powodować zarysowań i innych uszkodzeń mytych powierzchni. (1 opakowanie = 10 sztuk) opakowanie 733 62 "Ściereczka do szyb, wykonana z mikrofibry, wielokrotnego użytku, nie pozostawiająca smug i kłaczków, idealnie wchłaniająca wodę, brud i kurz, czyszcząca i polerująca lustra, szyby oraz wszelkie inne szklane i delikatne powierzchnie, możliwość prania w pralce, rozmiar nie mniejszy niż 32 x 32 cm o gramaturze min.125g/m2 (1 opakowanie = 5 sztuk)" opakowanie 593 63 "Ściereczki gąbczaste, wzmacniane wewnętrzną siatką, bardzo chłonne, wielokrotnego użytku, przeznaczone do prac domowych, rozmiar min. 18 cm x 20 cm, (1 opakowanie = 3 sztuki)" opakowanie 272 64 Uniwersalne ściereczki wiskozowe na rolce, miękkie, wytrzymałe i chłonne, do wielokrotnego użytku, oddzierane z rolki wzdłuż perforacji, wym. 25x30 cm (1 rolka = 50 sztuk) rolka 419 65 Ściągaczka do szyb, kafelek, luster, nie zostawiająca zacieków, rozmiar min. 45 cm, sztuka 87 66 "Rękawice winylowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks. Rozmiar S. Jednorazowe rękawice niejałowe z winylu z rolowanym mankietem. Lekko pudrowane.wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń, gładka powierzchnia, gwarancja jakości 5 lat. ( 1 opakowanie = 100 szt.)" opakowanie 85 67 "Rękawice winylowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks. Rozmiar M. Jednorazowe rękawice niejałowe z winylu z rolowanym mankietem. Lekko pudrowane.wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń, gładka powierzchnia, gwarancja jakości 5 lat. ( 1 opakowanie = 100 szt.)" opakowanie 240 68 "Rękawice winylowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks. Rozmiar L. Jednorazowe rękawice niejałowe z winylu z rolowanym mankietem. Lekko pudrowane.wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń, gładka powierzchnia, gwarancja jakości 5 lat. ( 1 opakowanie = 100 szt.)" opakowanie 169 69 "Rękawice winylowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks. Rozmiar XL. Jednorazowe rękawice niejałowe z winylu z rolowanym mankietem. Lekko pudrowane.wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewa i prawą dłoń, gładka powierzchnia, gwarancja jakości 5 lat. ( 1 opakowanie = 100 szt.)" opakowanie 49 70 " Jednorazowe ochraniacze na buty, mocna i wytrzymała folia, góra ochraniacza ściągnięta gumką, obszerne, nierozrywające się w trakcie zakładania, kolor niebieski. (1 opakowanie = 100 sztuk)" opakowanie 1 173
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39800000-0, 39224000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 164598,21
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

(1) cena całkowita

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

parametry techniczne

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta musi zawierać próbki oferowanych produktów: a) mleczko do czyszczenia wymienione w poz. nr 18 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 500 ml) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; b) mydło do rąk w płynie wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; c) mydło sodowe toaletowe w kostce wymienione w poz. nr 5 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = 100 g) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; d) odświeżacz powietrza w aerozolu wymieniony w poz. nr 28 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = min. 300 ml) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości i artykuły do sprzątania” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ;

Część nr:

2

Nazwa:

Papier toaletowy i ręczniki papierowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Papier toaletowy, kolor min. 75% biały, mała rolka, wytrzymały, dwuwarstwowy, nie pylący, listkowany, dł. wstęgi min. 36Mb, szerokość 9-10 cm., gramatura papieru 36-38 g/m2, ciasno zwinięty (1 sztuka = mała rolka)" sztuka 25 860 2 "Papier toaletowy, kolor min. 75% biały, duża rolka, wytrzymały, dwuwarstwowy, nie pylący, dł. wstęgi min. 100Mb, szerokość 9-10 cm., gramatura papieru 38-40 g/m2, ciasno zwinięty (1 sztuka = duża rolka)" sztuka 20 160 3 "Ręcznik kuchenny w rolce, 100% celuloza, dwuwarstwowy, biały, min. 90 odcinków o wymiarach listka 21x23 cm, gruby i wytrzymały (1 sztuka = 1 rolka)" sztuka 2 760 4 "Ręczniki papierowe składane typu ZZ, dwuwarstwowe, papier żywicowy, wodoutwardzony, gofrowany, kolor min. 75% białe, szerokość listka 23 cm, długość 25 cm, gramatura min. 40 g/m2, nie pylące, chłonne i wytrzymałe, nie pozostawiające nieprzyjemnego zapachu na skórze (1 opakowanie = nie mniej niż 200 listków)" opakowanie 10 950 5 "Ręcznik papierowy w rolce, średnica 19 cm, wysokość 20 cm, perforowany, długość 180 m, wysoka chłonność, bardzo wytrzymały, miękki, dwie warstwy, 100% celuloza, dopuszczany kolor: biały (1 sztuka = 1 rolka)" sztuka 3 085
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33760000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 128481,51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena całkowita

60,00

termin realizacji zamówienia

19,00

parametry techniczne

21,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferta musi zawierać próbki oferowanych produktów: a) papier toaletowy, mała rolka - wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 36Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; b) papier toaletowy, duża rolka - wymieniony w poz. nr 2 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 100Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ; c) ręczniki papierowe składane typu ZZ wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1d do SIWZ (1 opakowanie = nie mniej niż 200 listków) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 2 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 niniejszej SIWZ.

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1c do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ


Opublikowano: 2017-10-16Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


Opublikowano: 2017-10-25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - Papier toaletowy i ręczniki papierowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2


Opublikowano: 2017-11-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1- środki czystości i artykuły do sprzątania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - środki czystości i artykuły do sprzątania


Opublikowano: 2017-11-20


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.