zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

                                                        OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 339113 - 2016
Data: 08/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1633991500000, ul. Ul. Felińskiego  15, 01513   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 839 89 81, e-mail ejagielska@dbfo.internetdsl.pl, faks 22 839 12 35.
Adres strony internetowej (url): http://www.dbfozoliborz.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: (1) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego artykuły posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; (2) karty charakterystyki preparatów – dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 1; 2; 3; 4; 7 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 34; 35; 36; 37 oraz 38 załącznika nr 1b do SIWZ; (3) atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 4; 8; 16; 17; 22; 23; 24 oraz 30 załącznika nr 1b do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: (1) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego artykuły posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; (2) karty charakterystyki preparatów – dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 1; 2; 3; 4; 7 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 34; 35; 36; 37 oraz 38 załącznika nr 1b do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/11/2016, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/11/2016, godzina: 09:00,

 

                                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia w BZP nr 339113 - 2016 z dnia 2016-11-08

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 1633991500000, ul. Ul. Felińskiego  15, 01513   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 839 89 81, e-mail , faks 22 839 12 35.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dbfozoliborz.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.dbfozoliborz.waw.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.dbfozoliborz.waw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r poz. 1529 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.11.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 1b, 1c i 1d do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie, jak i na kilka zadań lub na całość przedmiotu zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych części: Część 1: Środki czystości – CPV 39800000-0 Część 2: Artykuły do sprzątania – CPV 39224000-8 Część 3: Papier toaletowy i ręczniki papierowe – CPV 33760000-5 Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowią załączniki nr 1b, 1c oraz 1d do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że oferta która nie będzie zawierała pełnego zakresu przedmiotu zmówienia dla danej części, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 39800000-0
Dodatkowe kody CPV:33760000-5, 39224000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 16/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy środków czystości lub artykułów gospodarczych oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartość każdej dostawy winna być nie mniejsza niż: dla części nr 2 - 50.000,- zł brutto każda (pięćdziesiąt tysięcy złotych); dla części nr 1 i 3 - 150.000,- zł brutto każda (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw środków czystości lub artykułów gospodarczych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzając ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: (1) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego artykuły posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; (2) karty charakterystyki preparatów – dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 1; 2; 3; 4; 7 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32; 34; 35; 36; 37 oraz 38 załącznika nr 1b do SIWZ; (3) atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 4; 8; 16; 17; 22; 23; 24 oraz 30 załącznika nr 1b do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Od wykonawcy powołującego się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V. 1.2) lit. a) SIWZ, na zasoby innych podmiotów - pisemne (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, zawierające informacje dotyczące co najmniej: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2. Oferta musi zawierać próbki oferowanych produktów: a) płyn do ręcznego mycia naczyń wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; b) mydło do rąk w płynie wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; c) mydło sodowe toaletowe w kostce wymienione w poz. nr 5 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = 100 g) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; d) odświeżacz powietrza w aerozolu wymieniony w poz. nr 28 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = min. 300 ml) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; e) papier toaletowy, mała rolka - wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 36Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 3 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; f) papier toaletowy, duża rolka - wymieniony w poz. nr 2 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 100Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 3 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; g) ręczniki papierowe składane typu ZZ wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1d do SIWZ (1 opakowanie = nie mniej niż 200 listków) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 3 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

część 1 - cena

60.00

część 1 - termin realizacji zamówienia

20.00

część 1 - parametry techniczne

20.00

część 2 - cena

60.00

część 2 - termin realizacji zamówienia

20.00

część 2 - okres gwarancji

20.00

część 3 - cena

60.00

część 3 - termin realizacji zamówienia

19.00

część 3 - parametry techniczne

21.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.4) Licytacja elektroniczna

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: (1) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości artykułów i środków czystości w stosunku do ilości określonej w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 1b, 1c i 1d do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy; (2) w przypadku zmiany ilości placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w stosunku do ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/11/2016, godzina: 09:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1    Nazwa: Środki czystości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Płyn do ręcznego mycia naczyń w postaci silnego koncentratu (1 opakowanie = 5 l) 820 szt. 2. Proszek do prania tkanin białych (1 opakowanie = minimum 4 kg)" 134 szt. 3. Proszek do prania do tkanin kolorowych(1 opakowanie = minimum 4 kg) 142 szt. 4. Mydło do rąk w płynie o działaniu antybakteryjnym (1 opakowanie = 5 l) 698 szt. 5. Mydło sodowe toaletowe w kostce (1 sztuka = 100 g) 730 szt. 6. Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem (1 opakowanie = 500 ml) 884 szt. 7. Uniwersalny środek myjący do silnie zabrudzonych powierzchni (1 opakowanie = 5 l) 614 szt. 8. Płyn do mycia i konserwacji paneli podłogowych (1 opakowanie = 1 l)729 szt. 9. Gęsty żel do WC (1 opakowanie = 750 ml) 1 280 szt. 10. Kostka WC do muszli klozetowej (waga kostki 40g - 60g) 1 570szt. 11. Gęsty płyn do dezynfekcji toalet (1 opakowanie = 750 ml) 1 453 szt. 12. Płyn do usuwania kamienia i rdzy w sprayu (opakowanie = 750 ml) 721 szt. 13. Płyn do mycia glazury i terakoty (1 opakowanie = 5 l) 327 szt. 14. Proszek czyszczący do powierzchni emaliowanych, ceramicznych i chromowanych (1 opakowanie = 500 g) 195 szt. 15. Emulsja PCV, (1 opakowanie = 5 l) 307 szt. 16. Wysokowydajna, wodorozcieńczalna emulsja o lakierowanym połysku do zabezpieczania parkietów i podłóg drewnianych (1 opakowanie = 1 l) 507 szt. 17. Pasta do podłóg w płynie (1 opakowanie = min. 400 ml) 352 szt. 18. Mleczko do czyszczenia(1 opakowanie = 500 ml) 1 120 szt. 19. Płyn do nabłyszczania i pielęgnacji mebli w aerozolu (1 opakowanie = min. 250 ml) 692 szt. 20. Sól drogowa (1 worek = 25 kg) 161 szt. 21. Płyn do mycia i zabezpieczania powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramicznych, chromowanych (1 opakowanie = 500 ml) 383 szt. 22. Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych i przemysłowych (1 opakowanie = 10 l) 157 szt. 23. Środek nabłyszczający do zmywarek przemysłowych (1 opakowanie = 10 l) 73 szt. 24. Płyn do usuwania kamienia w zmywarkach i urządzeniach gastronomicznych (1 opakowanie = 10 l) 51 szt 25. Sól biała, zmiękczająca wodę do wszystkich typów zmywarek (1 worek = 25 kg) 9 szt. 26. Sól do uzdatniaczy (do pieców konwekcyjno – parowych), tabletkowana (1 worek = 25 kg) 35 szt. 27. Wybielacz w płynie na bazie podchlorynu sodowego (1 opakowanie = 1 l) 757 szt. 28. Odświeżacz powietrza w aerozolu (1 sztuka = min. 300 ml) 1 109 szt. 29. Krem glicerynowy do rąk (1 opakowanie = min. 100 ml) 841 szt. 30. Pasta BHP (1 opakowanie = 0,5 kg) 280 szt. 31. Sól spożywcza niejodowana, do uzdatniaczy (1 worek = 25 kg) 41 szt. 32. Koncentrat płynu do płukania tkanin(1 opakowanie = 2 l) 164 szt. 33. Denaturat (1 opakowanie = 0,5 l) 63 szt. 34. Wybielacz uniwersalny (1 opakowanie = 5 l )55 szt. 35 Płyn do czyszczenia piekarników w pojemniku z rozpylaczem (1 opakowanie = 500 ml) 229 szt. 36. Płyn dezynfekujący do powierzchni, urządzeń i sprzętów kontaktujących się z żywnością w sprayu (1 opakowanie = 600 ml) 239 szt. 37. Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów (1 opakowanie = 500 ml)227 szt. 38. Intensywnie myjący płyn o dużej sile czyszczenia do mycia metodą spray (1 opakowanie = 5 l) - 34 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/12/2016

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

termin realizacji zamówienia

20.00

parametry techniczne

20.00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Oferta musi zawierać próbki oferowanych produktów: a) płyn do ręcznego mycia naczyń wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; b) mydło do rąk w płynie wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1b do SIWZ (1 opakowanie = 5 l) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; c) mydło sodowe toaletowe w kostce wymienione w poz. nr 5 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = 100 g) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; d) odświeżacz powietrza w aerozolu wymieniony w poz. nr 28 załącznika nr 1b do SIWZ (1 sztuka = min. 300 ml) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 1 „Środki czystości” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ;

 

Część nr: 2    Nazwa: Artykuły do sprzątania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Duża ścierka - 1 190 szt. 2. Druciak do garnków - 792 szt. 3. Zmywaki profilowane - 2 580 szt. 4. Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar S - 282 szt. 5. Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar M - 590 szt. 6. Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar L - 610 szt. 7. Rękawice gumowe,100% kauczuk naturalny, flokowane, rozmiar XL - 425 szt. 8. Szczotka do zamiatania podłogi bez kija - 296 szt. 9. Szczotka do zamiatania tzw. "zmiotka" w komplecie z szufelką - 259 szt. 10. Wiadro plastikowe z wyciskaczem do mopa - 165 szt. 11. Mop płaski z bawełny o szerokości 100 -110 cm do zamiatania i mycia na wilgotno dużych powierzchni - 32 szt. 12. Mop płaski z mikrofibry na stelażu o wymiarach min. 35 cm x 14 cm, z wkładem zapinanym na zatrzaski zapobiegające zsuwaniu się wkładu podczas wyciskania, w komplecie z drążkiem o długości min. 140 cm oraz wiadrem o wysokość min. 40 cm z włożoną wyciskarką - 14 szt. 13. Zapasowe wkłady z mikrofibry do mopa płaskiego o wymiarach min. 35 cm x 14 cm, zapinane na zatrzaski zapobiegające zsuwaniu się wkładu podczas wyciskania - 127 szt. 14. Profesjonalny mop paskowy z mikrofibry - 620 szt. 15. Szczotka do czyszczenia WC z pojemnikiem plastikowym - 174 szt. 16. Miotła brzozowa bez trzonka, trzykrotnie wiązana podwójnym drutem- 677 szt. 17. Miotła z kijem do zamiatania szorstkich powierzchni - 54 szt. 18. Kij do mopa/miotły, drewniany, o długości 150 cm z uniwersalnym gwintem - 172 szt. 19. Ścierki tetrowe - 1 855 szt. 20. Serwetki gastronomiczne jednowarstwowe - (1 opakowanie = 200 sztuk) 956 szt. 21. Wiadro plastikowe o pojemności 10 l - 108 szt. 22. Szczotka ryżowa: dł. 26 cm, bez kija - 70 szt. 23. Ścierki z mikrofibry (1 opakowanie = 10 sztuk) - 712 szt. 24. Ściereczka do szyb, wykonana z mikrofibry (1 opakowanie = 5 sztuk) 491 szt. 25. Ściereczki gąbczaste (1 opakowanie = 3 sztuki) 356 szt. 26. Uniwersalne ściereczki wiskozowe na rolce (1 rolka = 50 sztuk) 332 szt. 27. Ściągaczka do szyb - 96 szt. 28. Rękawice winylowe, rozmiar S ( 1 opakowanie = 100 szt.) - 52 szt. 29. Rękawice winylowe, rozmiar M ( 1 opakowanie = 100 szt.) - 281 szt. 30. Rękawice winylowe, rozmiar L ( 1 opakowanie = 100 szt.) - 136 szt. 31. Rękawice winylowe, rozmiar XL ( 1 opakowanie = 100 szt.)- 30 szt. 32. Jednorazowe ochraniacze na buty (1 opakowanie = 100 sztuk) 1 048 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39224000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/12/2016

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

termin realizacji zamówienia

20.00

okres gwarancji

20.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Papier toaletowy i ręczniki papierowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Papier toaletowy, kolor min. 75% biały, mała rolka, wytrzymały, dwuwarstwowy, nie pylący, listkowany, dł. wstęgi min. 36Mb, szerokość 9-10 cm., gramatura papieru 36-38 g/m2, ciasno zwinięty (1 sztuka = mała rolka)- 27 120 szt. 2. Papier toaletowy, kolor min. 75% biały, duża rolka, wytrzymały, dwuwarstwowy, nie pylący, dł. wstęgi min. 100Mb, szerokość 9-10 cm., gramatura papieru 38-40 g/m2, ciasno zwinięty (1 sztuka = duża rolka) 19 200 szt. 3. Ręcznik kuchenny w rolce, 100% celuloza, dwuwarstwowy, biały, min. 90 odcinków o wymiarach listka 21x23 cm, gruby i wytrzymały (1 sztuka = 1 rolka) 2 905 szt. 4. Ręczniki papierowe składane typu ZZ, dwuwarstwowe, papier żywicowy, wodoutwardzony, gofrowany, kolor min. 75% białe, szerokość listka 23 cm, długość 25 cm, gramatura min. 40 g/m2, nie pylące, chłonne i wytrzymałe, nie pozostawiające nieprzyjemnego zapachu na skórze (1 opakowanie = nie mniej niż 200 listków) 10 600 szt. 5. Ręcznik papierowy w rolce, średnica 19 cm, wysokość 20 cm, perforowany, długość 180 m, wysoka chłonność, bardzo wytrzymały, miękki, dwie warstwy, 100% celuloza, dopuszczany kolor: biały (1 sztuka = 1 rolka) 5 918 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/12/2016

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

termin realizacji zamówienia

19.00

parametry techniczne

21.00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Oferta musi zawierać próbki oferowanych produktów: a) papier toaletowy, mała rolka - wymieniony w poz. nr 1 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 36Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 3 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; b) papier toaletowy, duża rolka - wymieniony w poz. nr 2 załącznika nr 1d do SIWZ (1 sztuka = dł. wstęgi min. 100Mb) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 3 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ; c) ręczniki papierowe składane typu ZZ wymienione w poz. nr 4 załącznika nr 1d do SIWZ (1 opakowanie = nie mniej niż 200 listków) – próbka ma umożliwić dokonanie oceny oferty w Części nr 3 „Papier toaletowy i ręczniki papierowe” w kryterium nr 3 „parametry techniczne”, opisanym w rozdziale XIII punkt 2 SIWZ.

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1c do SIWZ

Załącznik nr 1d do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu w BZP


Opublikowano: 2016-11-08Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 18.11.2016 r.


Opublikowano: 2016-11-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 2016-12-02


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.