zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2016/S 204-368176

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
Warszawa
01-513
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Łukasik
Tel.: +49 228398981
E-mail: ilukasik@dbfozoliborz.waw.pl
Faks: +49 228391235
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.dbfozoliborz.waw.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dbfozoliborz.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.7.2016
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), obejmująca – sprzedaż i dystrybucję ciepła dla potrzeb 19 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie 24 miesięcy wynosi 7.700 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 390 569.10 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

19 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla 19 obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie 24 miesięcy wynosi 7.700 GJ, w tym: 1) Szkoła Podstawowa Nr 68: 2.200 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,2075 MW, 2) Szkoła Podstawowa Nr 92: 4.800 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,4496 MW, 3) Szkoła Podstawowa Nr 267: 4.450 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,6747 MW, 4) Gimnazjum Nr 55: 3.050 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,2999 MW, 5) Gimnazjum Nr 56: 1.900 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,1536 MW, 6) I Liceum Ogólnokształcące: 7.000 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,8797 MW, 7) Zespół Szkół Nr 53: 4.700 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,3750 MW, 8) Zespół Szkół Nr 54: 5.750 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,8030 MW, 9) Zespół Szkół Nr 31: 7.450 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,4305 MW, 10) Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych: 12.800 GJ – Zamówiona moc cieplna 1,6010 MW, 11) Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych: 8.200 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,8910 MW, 12) Przedszkole Nr 87: 1.000 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,0860 MW, 13) Przedszkole Nr 96: 750 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,0650 MW, 14) Przedszkole Nr 109: 900 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,0959 MW, 15) Przedszkole Nr 132: 950 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,0730 MW, 16) Przedszkole Nr 197: 1.150 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,1000 MW, 17) Przedszkole Nr 247: 1.200 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,1740 MW, 18) Przedszkole Nr 288: 1.100 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,1312 MW, 19) Przedszkole Nr 361: 1.350 GJ – Zamówiona moc cieplna 0,0850 MW.

2. Energia cieplna będzie dostarczana do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w ciągu całego roku, z przerwą na remont lub konserwacje sieci ciepłowniczej.

3. Przerwa w dostarczaniu energii cieplnej na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej może wystąpić tylko w okresie maj- wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni.

4. Urządzenia automatycznej regulacji nośnika ciepła – gorącej wody, jeżeli węzeł cieplny jest w nie wyposażony, będą automatycznie uruchomiały ogrzewanie obiektów, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +12̊C lub innej temperaturze określonej na pisemny wiosek Zamawiającego.

5. W przypadkach, gdy węzeł cieplny nie jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji nośnika ciepła – gorącej wody – termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający, a Wykonawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Zamawiającego w następującym trybie:

1) w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę – gdy realizacja wypada w dniu roboczym;

2) w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych – gdy zgłoszenia dokonano tak, że jego realizacja w terminie określonym w punkcie 1) przypadałaby na dzień wolny od pracy.

6. Energia cieplna będzie dostarczana za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, o średniodobowej temperaturze określonej zgodnie z tabelą regulacyjną wody sieciowej (załącznik nr 3 do SIWZ), z tolerancją +/- 5 % pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 7 %.

7. Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu wody gorącej dostarczonej do węzła cieplnego, wynikającego z mocy zamówionej, nie powinno przekraczać +/- 5 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 390 569.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek o numerze: 63 1030 1508 0000 0005 5036 4034.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z 10.4.1997 Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający nie załącza do SIWZ wzoru umowy.

2. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wymaga przygotowania wzoru umowy i zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

4. Istotne postanowienia umowy mogą zostać uwzględnione przez wybranego Wykonawcę w treści umowy przy użyciu innych sformułowań, niż wynikające z załącznika nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający podpisze jedną kompleksową umowę dla wszystkich obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), pokój nr 19.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Druga połowa 2018 roku.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Opublikowano: 2016-10-21Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu


Opublikowano: 2016-11-02


Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.11.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.11.2016 r.


Opublikowano: 2016-11-28


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 2016-12-12


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.