zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Numer ogłoszenia w BZP: 189039 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 23.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy , Ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 839 89 81, faks 22 839 12 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dbfozoliborz.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 21 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przez okres 22 miesięcy, o łącznej szacunkowej ilości: 603.460 kWh gazu ziemnego, szczegółowo rozpisana w załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Zamówienia uzupełniające będą dotyczyły zakresu zamówienia określonego w dokumentacji. Zamówienie uzupełniające będzie w zakresie do 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku; (b) w przypadku posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; (c) w przypadku posiadania przez Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; (d) w przypadku oświadczenia Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, że na dzień składania oferty posiadają aktualną umowę / promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może żądać okazania umowy z OSD przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji potencjału technicznego na potrzeby wykonywania zamówienia;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, na potrzeby wykonywania zamówienia;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji zdolności finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonywania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, że na dzień składania oferty posiadają aktualną umowę/promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b powołanej ustawy, przedkładają pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, zawierające informacje dotyczące co najmniej: (1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; (3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; (4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; (5) oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w wyniku nie udostępnienia zasobów przez inny podmiot.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zwłaszcza przy zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości punktów poboru gazu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia; 3) w przypadku zmiany przepisów regulujących opodatkowanie paliwa gazowego podatkiem akcyzowym; 4) w przypadku zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy; 5) w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy cenowej przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca na dzień zawarcia umowy; 6) w przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia dla punktów poboru określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku wydłużania się procedury rozwiązania dotychczas obowiązujących umów kompleksowych, lub opóźnienia przyjęcia zgłoszenia przez lokalnego OSD nowych umów sprzedaży i dystrybucji z wybranym Wykonawcą; 7) w przypadku zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej dla poszczególnych obiektów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dbfozoliborz.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ


Opublikowano: 2015-12-23


Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ


Opublikowano: 2015-12-30


zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SIWZ

zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SIWZ


Opublikowano: 2016-01-04


zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SIWZ 2

zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SIWZ 2


Opublikowano: 2016-01-07


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 2016-01-14


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.