zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia w BZP: 172547 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 24.11.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy , Ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 839 89 81, faks 22 839 12 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dbfozoliborz.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5, 19.64.00.00-4, 39.22.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia; (b) w przypadku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw głównych, tj. dostaw artykułów i środków czystości o wartości całkowitej brutto nie mniejszej niż 200.000,- zł brutto (dwieście tysięcy złotych) każda oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji potencjału technicznego na potrzeby wykonywania zamówienia;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, na potrzeby wykonywania zamówienia;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji zdolności finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonywania zamówienia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego artykuły posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ; 2) karty charakterystyki preparatów - dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 28; 29; 30; 31; 36; 39; 41; 56; 57; 62; 63 oraz 70 formularza cenowego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin realizacji zamówienia - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień wzoru umowy (przed podpisaniem umowy) w następujących przypadkach: (1) w przypadku konieczności zmiany marki lub nazwy (nadanej przez producenta) artykułów i środków czystości w stosunku do marek i nazw określonych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmienione artykuły i środki czystości spełniają wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadają opisom zawartym w formularzu cenowym - załącznik nr 1b do SIWZ (część A i część B). 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: (1) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości artykułów i środków czystości w stosunku do ilości określonej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy; (2) w przypadku zmiany ilości placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w stosunku do ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dbfozoliborz.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ

załącznik nr 1b do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 1 do wzoru umowy

załącznik nr 7 do SIWZ


Opublikowano: 2015-11-24


Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

załącznik nr 1b do SIWZ po modyfikacji


Opublikowano: 2015-11-27


zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ 2

zawiadomienie o zmianie i modyfikacji treści SIWZ 2

załącznik nr 1b do SIWZ po modyfikacji


Opublikowano: 2015-11-30


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Opublikowano: 2015-12-04


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.