zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia w BZP: 155339 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 23.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy , Ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 839 89 81, faks 22 839 12 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dbfozoliborz.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5, 19.64.00.00-4, 39.22.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia; (b) w przypadku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw głównych, tj. dostaw artykułów i środków czystości o wartości całkowitej brutto nie mniejszej niż 200.000,- zł brutto (dwieście tysięcy złotych) każda oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji potencjału technicznego na potrzeby wykonywania zamówienia;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, na potrzeby wykonywania zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji zdolności finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonywania zamówienia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: (1) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego artykuły posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (2) karty charakterystyki preparatów - dotyczy produktów wskazanych w pozycji numer: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 28; 29; 30; 31; 36; 39; 41; 56; 57; 62; 63 oraz 70 formularza cenowego część A; (3) próbki oferowanych produktów - dotyczy produktów wskazanych w formularzu cenowym część B: poz. 1: 2 rolki worków na śmieci o pojemności 35 L (1 opakowanie = 50 sztuk na rolce), poz. 2: 2 rolki worków na śmieci o pojemności 60 L (1 opakowanie = 50 sztuk na rolce), poz. 3: 2 rolki worków na śmieci o pojemności 120 L (1 opakowanie = 10 sztuk na rolce), poz. 4: 2 rolki worków na śmieci o pojemności 160 L, (1 opakowanie = 20 sztuk na rolce), poz. 5: 2 rolki worków na śmieci o pojemności 240 L, (1 opakowanie = 10 sztuk na rolce), poz. 6: 1 opakowanie jednorazowych ochraniaczy na buty (1 opakowanie = 100 sztuk). 2. Próbki powinny znajdować się w oddzielnym opakowaniu niż oferta. 3. Paczka z próbkami powinna być oznaczona w następujący sposób: Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 4. Próbki powinny zawierać informacje, których pozycji formularza cenowego dotyczą. 5. Próbki należy złożyć w pokoju nr 17 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną) do dnia 03.11.2015 r. do godz. 12.00. Wewnątrz należy umieścić informacje o nazwie i adresie Wykonawcy. 6. Próbki - ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach - nie podlegają zwrotowi. 7. Dostarczone próbki powinny być tożsame z artykułami i środkami czystości, które zostaną dostarczone do zamawiającego po podpisaniu umowy. 8. Dostarczone próbki będą służyły do oceny zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SIWZ, a w szczególności w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ (część B). Próbki muszą być identyczne, jak oferowane produkty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień wzoru umowy (przed podpisaniem umowy) w następujących przypadkach: (1) w przypadku konieczności zmiany marki lub nazwy (nadanej przez producenta) artykułów i środków czystości w stosunku do marek i nazw określonych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmienione artykuły i środki czystości spełniają wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadają opisom zawartym w formularzu cenowym - załącznik nr 1b do SIWZ (część A i część B). 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: (1) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości artykułów i środków czystości w stosunku do ilości określonej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy; (2) w przypadku zmiany ilości placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w stosunku do ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dbfozoliborz.waw.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2015 godzina 12:00, miejsce: sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ

załącznik nr 1b do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 1 do wzoru umowy


Opublikowano: 2015-10-23


Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ


Opublikowano: 2015-10-28


załącznik nr 1b do SIWZ po modyfikacji

załącznik nr 1b do SIWZ po modyfikacji


Opublikowano: 2015-10-28


zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu ofert w postępowaniu

zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu ofert w postępowaniu


Opublikowano: 2015-11-16


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Opublikowano: 2015-11-20


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.