zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 

Numer ogłoszenia w BZP: 153101 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 20.10.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy , Ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 839 89 81, faks 22 839 12 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dbfozoliborz.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia; (b) w przypadku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw głównych, tj. dostaw materiałów biurowych o wartości całkowitej brutto nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto (sto tysięcy złotych) każda oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji potencjału technicznego na potrzeby wykonywania zamówienia;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, na potrzeby wykonywania zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji zdolności finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonywania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy sporządzony w oparciu o wzór określony w załączniku nr 1b do SIWZ w wersji pisemnej. W celu ułatwienia i przyśpieszenia oceny oferty przez zamawiającego do oferty można załączyć formularz cenowy także w formie elektronicznej zapisanej jako arkusz pliku .xls na płycie CD lub DVD, przy czym niedołączenie tego formularza w formie elektronicznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dbfozoliborz.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 12:00, miejsce: sekretariat (pokój nr 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Felińskiego 15 (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 1a do SIWZ

załącznik nr 1b do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

zalacznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 1 do wzoru umowyOpublikowano: 2015-10-20


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 2015-11-03


zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 2015-11-05


zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 2015-11-12


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.