zmień kontrast
A+  A-

OFERTY PRACY

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Referenta / specjalisty ds. finansowo-księgowych REF. 3/2020

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referenta /specjalisty ds. finansowo - księgowych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • sporządzanie kalkulacji i obliczeń niezbędnych do opracowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy, planów finansowania zadań oraz planów gospodarki pozabudżetowej w części dotyczącej obsługiwanych jednostek,
 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • sporządzanie projektów zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy w części dotyczącej obsługiwanych jednostek,
 • nadzór i kontrola realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy w części dotyczącej obsługiwanych jednostek,
 • przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz dla Zarządu i Rady Dzielnicy,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS,
 • rozliczanie PFRON,
 • bieżąca analiza sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie prognoz w tym zakresie,
ścisła współpraca z wydziałem budżetowo - księgowym dzielnicy,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.
  Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • średnie ekonomiczne,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność

Wymagania pożądane:

 

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • bardzo dobra znajomość programu Excel
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych.
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o pracę, na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta/ specjalisty ds. finansowo - księgowych.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do dnia 20 października 2020 r do godz. 12ºº. w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 3/2020

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi: 

 • Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 • Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 01-513 przy ul. Felińskiego 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów podanych w procesie rekrutacji jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15.
 2. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest:

a)     przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy zgodnie z trybem przewidzianym przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

b)     kontakt z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

 1. Dane osobowe będą przewarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”)
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Ze względu na fakt, że dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i wyłonienia osoby na oferowane stanowisko pracy. Niepodanie danych osobowych w wymaganym zakresie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b)     ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c)     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

d)     cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wyniki naboru.

Opublikowano: 2020-10-05
Referenta/samodzielnego referenta/specjalisty ds. finansowo - księgowych

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referenta/samodzielnego referenta/specjalisty ds. finansowo - księgowych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie do realizacji dokumentów zakupu,
 • kontrola formalno – rachunkowa przyjętych dowodów,
 • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,
 • nadzór nad terminowym spływem opisanych dowodów księgowych przez monitorowanie obsługiwanych jednostek i działów,
 • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,
 • bieżące prowadzenie rejestrów udzielonych zaliczek, wykorzystanych czeków i innych druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,
 • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,
 • przesyłanie przelewów,
 • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń,
 • przekazywanie zrealizowanych rachunków do Działu Księgowości DBFO w celu zaksięgowania do odpowiednich placówek.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi, podróżami do banku z ochroną. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • minimalne wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność

 

Wymagania pożądane:

 

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista
 • znajomość programu PROSOFT

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o pracę, na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta/ kasjera.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 20 lipca 2020 r do godz. 10ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 2/2020

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

 

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów podanych w procesie rekrutacji jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15.
 2. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest:

a)     przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy zgodnie z trybem przewidzianym przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

b)     kontakt z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

 1. Dane osobowe będą przewarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”)
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Ze względu na fakt, że dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i wyłonienia osoby na oferowane stanowisko pracy. Niepodanie danych osobowych w wymaganym zakresie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b)     ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c)     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

d)     cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wyniki naboru

Opublikowano: 2020-07-06
Referenta /specjalisty ds. finansowo - księgowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referenta /specjalisty ds. finansowo - księgowych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo - księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno - rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • kontrola nad prawidłowym i terminowym realizowaniem dochodów i wydatków,
 • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,
 • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,
 • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,
 • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,
 • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń,
 • wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług oraz rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych.
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista
 • znajomość programu PROSOFT

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o pracę, na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta/ specjalisty ds. finansowo - księgowych.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów  w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r do godz. 9ºº .  w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy  przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 1/2020

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

 

Uwagi: 

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów podanych w procesie rekrutacji jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15.
 2. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest:

a)     przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy zgodnie z trybem przewidzianym przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

b)     kontakt z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

 1. Dane osobowe będą przewarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”)
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Ze względu na fakt, że dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i wyłonienia osoby na oferowane stanowisko pracy. Niepodanie danych osobowych w wymaganym zakresie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b)     ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c)     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

d)     cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wyniki naboru

Opublikowano: 2020-01-08
Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.