zmień kontrast
A+  A-

OFERTY PRACY

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy
Referent ds. finansowo - księgowych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

Referenta ds. finansowo - księgowych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo - księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno - rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • kontrola nad prawidłowym i terminowym realizowaniem dochodów i wydatków,
 • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,
 • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,
 • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,
 • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,
 • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń,
 • wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług oraz rejestrów sprzedaży i zakupów, praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • średnie ekonomiczne,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku, komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych.
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista 
 • znajomość programu PROSOFT

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o pracę, na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta/ kasjera.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów  w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r do godz. 14ºº .  w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy  przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 2/2019

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

 

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów podanych w procesie rekrutacji jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15.
 2. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest:

a)     przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy zgodnie z trybem przewidzianym przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

b)     kontakt z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

 1. Dane osobowe będą przewarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”)
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Ze względu na fakt, że dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i wyłonienia osoby na oferowane stanowisko pracy. Niepodanie danych osobowych w wymaganym zakresie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b)     ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c)     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

d)     cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Aktualizacja 24.04.2019:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Opublikowano: 2019-03-25
Likwidacja

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta / kasjera

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie do realizacji dokumentów zakupu,
 • kontrola formalno – rachunkowa przyjętych dowodów,
 • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,
 • nadzór nad terminowym spływem opisanych dowodów księgowych przez monitorowanie obsługiwanych jednostek i działów,
 • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,
 • bieżące prowadzenie rejestrów udzielonych zaliczek, wykorzystanych czeków i innych druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,
 • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,
 • przesyłanie przelewów,
 • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń, przekazywanie zrealizowanych rachunków do Działu Księgowości DBFO w celu zaksięgowania do odpowiednich placówek.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi, podróżami do banku z ochroną. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • minimalne wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista
 • znajomość programu PROSOFT

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o pracę, na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy, w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta/ kasjera.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 11 lutego 2019 r do godz. 10ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 1/2019

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów podanych w procesie rekrutacji jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Felińskiego 15.
 2. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest:

a)     przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy zgodnie z trybem przewidzianym przez przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

b)     kontakt z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

 1. Dane osobowe będą przewarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”)
 2. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Ze względu na fakt, że dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i wyłonienia osoby na oferowane stanowisko pracy. Niepodanie danych osobowych w wymaganym zakresie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b)     ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c)     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

d)     cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Aktualizacja 24.04.2019:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Opublikowano: 2019-01-30
REF. 10/2018 - Specjalista ds. zamówień publicznych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
 • współpraca z obsługiwanymi jednostkami w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy, Biurze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdania z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), 

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana odręcznie klauzula "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze". 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 22 października 2018 r do godz. 15 ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 10/2018. Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrana:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf

 

Aktualizacja 04.01.2018:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Opublikowano: 2018-09-21
REF. 9/2018 - Specjalista ds. zamówień publicznych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
 • współpraca z obsługiwanymi jednostkami w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy, Biurze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdania z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), 

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana odręcznie klauzula "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze". 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r do godz. 15 ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 9/2018. Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrana:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf
Informacja o wynikach naboru.pdf

Opublikowano: 2018-08-13
REF. 8/2018 - Specjalista ds. zamówień publicznych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
 • współpraca z obsługiwanymi jednostkami w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy, Biurze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdania z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), 

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana odręcznie klauzula "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze". 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r do godz. 15 ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną) z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 8/2018. Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrana:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf
Wyniki naboru

Opublikowano: 2018-07-27
REF. 7/2018 - Referent \ Specjalista ds. finansowo-księgowych

 • syrenka

   

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

  m.st.  Warszawy

  Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Specjalista \ Referent ds. finansowo-księgowych

  w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

  Żoliborz m.st. Warszawy

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  • sporządzanie kalkulacji i obliczeń niezbędnych do opracowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy, planów finansowania zadań oraz planów gospodarki pozabudżetowej w części dotyczącej obsługiwanych jednostek,
  • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
  • sporządzanie projektów zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy w części dotyczącej obsługiwanych jednostek,
  • nadzór i kontrola realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy w części dotyczącej obsługiwanych jednostek,
  • przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz dla Zarządu i Rady Dzielnicy,
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS,
  • rozliczanie PFRON,
  • bieżąca analiza sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie prognoz w tym zakresie,
  • ścisła współpraca z wydziałem budżetowo - księgowym dzielnicy,

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

  • Bezpieczne warunki pracy. Praca w budynku na parterze. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim, brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Stanowisko pracy:

  • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • średnie ekonomiczne,
  • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
  • komunikatywność

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
  • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
  • bardzo dobra znajomość programu Excel
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych.
  • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
  • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
  • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

  w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r do godz. 12ºº .

  w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

  przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
  z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 7/2018

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

  Uwagi:

  • Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.
  • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
  • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
  • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
  • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
  • Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 01-513 przy ul. Felińskiego 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

   

 

Pliki do pobrana:
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Wyniki naboru na stanowisko.

Opublikowano: 2018-06-11
REF. 6/2018 - Specjalisty ds. ochrony danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych)

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. ochrony danych osobowych

(Inspektor Ochrony Danych)

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • udzielanie wsparcia współpracownikom i jednostkom obsługiwanym przez Biuro w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
 • udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,
 • nadzór oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Bezpieczne warunki pracy. Praca w budynku na parterze. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim, brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Częste wyjścia służbowe do szkół                i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4 letni staż pracy,
 • doświadczenie w zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, informatyka,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochronnych danych osobowych,
 • posiadanie certyfikatu audytora wiodącego lub wewnętrznego normy ISO 27001;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i administracji samorządowej,
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz asertywności.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego 15, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 15 ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 6/2018

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

 

Uwagi:

 • Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 • Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 01-513 przy ul. Felińskiego 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Pliki do pobrana:
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Wyniki naboru na stanowisko

Rezygnacja ze stanowiska

Opublikowano: 2018-05-24
REF. 5/2018 - Specjalisty ds. zamówień publicznych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
 • współpraca z obsługiwanymi jednostkami w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy, Biurze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdania z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), 

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r do godz. 15:00 .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 5/2018

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrana:
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Opublikowano: 2018-05-22
REF. 4/2018 - Specjalisty ds. zamówień publicznych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
 • współpraca z obsługiwanymi jednostkami w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy, Biurze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdania z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), 

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 18 maja 2018 r do godz. 15:00 .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 4/2018

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrana:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Opublikowano: 2018-04-27
REF. 3/2018 - Referent-specjalista ds. finansowo-księgowych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta / specjalisty ds. finansowo-księgowych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo - księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno - rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • kontrola nad prawidłowym i terminowym realizowaniem dochodów i wydatków,
  • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,
  • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,
  • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,
  • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,
  • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń,
  • wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług oraz rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • średnie ekonomiczne,
  • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • znajomość programu PROSOFT
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych.
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 15 marca 2018 r do godz. 12:00 .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 3/2018

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Wyniki naboru na stanowisko

Opublikowano: 2018-03-01
REF. 2/2018 - Referent-specjalista ds. finansowo-księgowych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta / specjalisty ds. finansowo-księgowych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo - księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno - rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • kontrola nad prawidłowym i terminowym realizowaniem dochodów i wydatków,
  • prowadzenie rejestru przyjętych dowodów,
  • kompletowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przygotowanych dokumentów,
  • wprowadzanie zatwierdzonych dowodów księgowych do systemu FK,
  • uzgadnianie stanu rachunków bankowych,
  • drukowanie i analiza wszelkich danych będących przedmiotem prowadzonych rozliczeń,
  • wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług oraz rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością regulacji prawnych z zakresu: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • średnie ekonomiczne,
  • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office ,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • znajomość programu PROSOFT
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z problematyką finansowania zadań oświatowych
 • obsługa komputera w zakresie MS. Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustroju m.st. Warszawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych.
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 27 lutego 2018 r do godz. 16:00 .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 2/2018

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Informacja o wynikach konkursu

Opublikowano: 2018-02-15
Pokaż więcej »
REF. 1/2018 - Specjalisty ds. zamówień publicznych

syrenka

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

na czas nieobecności pracownika

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
 • współpraca z obsługiwanymi jednostkami w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy, Biurze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdania z zakresu udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Drzwi wejściowe do budynku o nieprawidłowej szerokości uniemożliwiającej wjazd wózkiem, toalety nieprzystosowane. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel), 

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub wysłanie pocztą kompletu dokumentów

w terminie do dnia 27 lutego 2018 r do godz. 16:00 .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 1/2018

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

Uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Pliki do pobrana:
Treść ogłoszenia
Oświadczenie rekrutacja.pdf

Informacja o wynikach konkursu

Opublikowano: 2018-02-15
Ogłoszenie o pracę dla Radcy prawnego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 

Żoliborz m.st.  Warszawy                     

                                               Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

                                      Radcy prawnego (1/2 etatu)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • obsługa prawna Biura i obsługiwanych przez nie szkół i placówek oświatowych,
 • opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno - prawnym projektów umów i innych oświadczeń woli,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zakresu działalności i funkcjonowania Biura oraz obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
 • opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno - prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • przygotowywanie wniosków do komorników sądowych i nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych.

 

Wymagania konieczne:  

 • wykształcenie wyższe z tytułem magistra w zakresie nauk prawnych,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • min. 3 letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 3 ustawy o pracownikach sądowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku radcy prawnego,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy w jednostce organizacyjnej m. st. Warszawy,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu informacji prawniczej Lex Wolters Kluwer,
 • znajomość następujących regulacji prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnymi, ustawa o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi, ustawa o finansach publicznych, Karta nauczyciela, kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • znajomość prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania oświaty,
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie w sposób dostosowany do poziomu intelektualnego odbiorcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 • własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny,
 • kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną)

bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego)

w terminie od dnia 22 lutego 2016 do dnia 3 marca 2016 r do godz. 12ºº .

z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 1/2016

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81

 

UWAGI

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu,
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 • Wzory dokumentów koniecznych w ofercie do pobrania we Wzorach druków na stronie Biura.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Radcy prawnego.

Opublikowano: 2016-02-19
Ogłoszenie o pracę dla Radcy prawnego


  

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz

m.st.  Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Radcy prawnego (1/2 etatu)

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • obsługa prawna Biura i obsługiwanych przez nie szkół i placówek oświatowych w następującym zakresie:
 • opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów umów i innych oświadczeń woli,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zakresu działalności i funkcjonowania Biura oraz obsługiwanych szkół
 • i placówek oświatowych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
 • opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • przygotowywanie wniosków do komorników sądowych i nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych.

 

Wymagania konieczne:

 

 • wykształcenie wyższe z tytułem magistra w zakresie nauk prawnych,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • min. 3 letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie w stanowisku radcy prawnego,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania pożądane:

 

 • staż pracy w jednostce organizacyjnej m.st. Warszawy
 • znajomość pakietu MS Office oraz  programu informacji prawniczej Lex Wolters Kluwer,
 • znajomość następujących regulacji prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa
 • o systemie oświaty + przepisy wykonawcze, ustawa o finansach publicznych, Karta nauczyciela, kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • znajomość prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania oświaty,
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie w sposób dostosowany do poziomu intelektualnego odbiorcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 8,7 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

•      własnoręcznie podpisane CV,

•      własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

•      kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych,

•      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

•      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje ,

•      kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ,

•      pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

•      pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

•      pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926
  ze zm.)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów
(osobiście lub listownie)
w terminie

od dnia 7 września 2015 r. do dnia 18 września 2015 r do godz. 12ºº .

w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

przy ul Felińskiego 15, (wejście od ul Bitwy pod Rokitną)
z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze Nr ref. 3/2015

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 839-89-81


Plik do pobrania


UWAGI

 

 • Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Informacja o wynikach naboru (30.09.2015r.)

 

 

 
Opublikowano: 2015-09-07
Ogłoszenie 2/2015 - Specjalista ds. finansowo-ksiegowych

Ogłoszenie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 10.04.2015r. do godz. 10:00

 

Informacja o wynikach naboru (14.04.2015r.)

Opublikowano: 2015-03-24
Ogłoszenie 1/2015 - Specjalista ds. finansowo-ksiegowych

Ogłoszenie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.01.2015r. do godz. 14:00

 

Informacja o wynikach naboru (23.02.2015r.)

Opublikowano: 2015-01-02
Ogłoszenie 8/2014 - Radca prawny (1/2 etatu)

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (18.11.2014r.)

Opublikowano: 2014-10-17
Ogłoszenie 7/2014 - Specjalista ds. zamówien publicznych

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (31.10.2014r.)

Opublikowano: 2014-10-09
Ogłoszenie 6/2014 - Specjalista ds. zamówien publicznych

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (09.10.2014r.)

Opublikowano: 2014-09-23
Ogłoszenie 5/2014 - Radca prawny (1/2 etatu)

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (17.10.2014r.)

Opublikowano: 2014-09-04
Ogłoszenie 4/2014 - Radca prawny (1/2 etatu)

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (30.09.2014r.)

Opublikowano: 2014-08-14
Pokaż więcej »
Ogłoszenie 3/2014 - Specjalista ds. zamówien publicznych

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru - ostateczne (23.09.2014r.)

Informacja o wynikach naboru (22.09.2014r.)

Opublikowano: 2014-08-14
Ogłoszenie 2/2014 - Specjalista ds. zamówien publicznych

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (14.08.2014r.)

Opublikowano: 2014-06-11
Ogłoszenie 1/2014 - Specjalista ds. finansowo-ksiegowych

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach naboru (31.03.2014r.)

Opublikowano: 2014-02-10
Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.